TOPIC:ครอบแก้วรักษา-Cupping Therapy

2020-02-17 View: 440 | Written by:lekang

ครอบแก้วรักษา
Cupping Therapy

     ครอบกระปุก เป็นการรักษาโดยใช้อุปกรณ์เป็นถ้วยหรือแก้วเป็นอุปกรณ์ในการบำบัด โดยมาทำให้เกิดสุญญากาศภายใน จากนั้นนำไปครอบในตำแหน่งที่ต้องการรักษา การครอบกระปุกเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยไม่ต้องใช้ยา เป็นการรักษาภายนอกร่างกายตามศาสตร์แผนจีนที่สืบทอดมานาน อาศัยทฤษฎีการวินิจฉัยแยกแยะสภาวะ หนาว ร้อน พร่อง แกร่ง ทำการรักษาตามตำแหน่งที่เส้นลมปราณ เคลื่อนผ่านหรือตำแหน่งที่เส้นลมปราณบรรจบกัน เส้นลมปราณหรือที่ภาษาแพทย์จีนเรียกว่า “จิงลั่ว” นั้นก็คือหนทางสำคัญที่เลือดลมขับเคลื่อนนั่นเอง เส้นลมปราณในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย 12 จิงม่าย (ยังรวมถึงฉีจิงป้ะม่าย) และ 15 ลั่วม่าย (ลั่วม่ายหลัก)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา 
       มีหลายชนิด เช่น กระปุกแก้ว กระปุกเซรามิค กระบอกไม้ไผ่ กระปุกยางพารา เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย คือ กระปุกแก้ว เนื่องจากกกระปุกเป็นแก้วใสโปร่ง สามารถมองทะลุเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังได้ จึงนิยมใช้กันมากทางคลินิก ขนาดของกระปุกแก้วมีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริเวณที่จะทำการรักษา นอกจากนี้ กระปุกแก้วยังแยกเป็นกระปุกแก้วไฟ (ใช้ความร้อนจากไฟ) และกระปุกแก้วสุญญากาศ

วิธีการครอบกระปุกมีหลากหลายวิธี  แต่ที่นิยมใช้ทางคลินิกมี 4 วิธีได้แก่
       (1) ครอบกระปุก       
       (2) ส่ายกระปุก       
       (3) เคลื่อนกระปุก       
       (4) ปล่อยเลือดครอบกระปุก

ประสิทธิผลของการรักษาด้วยครอบแก้ว
     1.  ยกระดับภูมิต้านทานโรค ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
     2.  กระตุ้นการหมุนเวียนของการสร้างเซลล์ ตลอดจนการไหลเวียนของโลหิต
     3.  กระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองทั่วร่างกาย กระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้
     4.  ช่วยเร่งการขับถ่ายของเสียออกจากอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายและกล้ามเนื้อ
     5.  ช่วยปรับสมรรถภาพการทำงานของระบบประสาท

Introduction to Cupping therapy
     Cupping therapy is a form of alternative medicine in which cups are placed on the skin to create suction. The cups can be made of a variety of materials, including: Glass, Bamboo, Earthenware

    Supporters of cupping therapy believe the suction of the cups mobilizes blood flow to promote the healing of a broad range of medical ailments.

The effectiveness of Cupping therapy
     1. Elevate immunity
     2. Stimulate circulation of cell formation as well as blood circulation.
     3. Stimulate the circulation of the lymphatic system. Stimulate the digestive system.
     4. Helps to accelerate the excretion of waste from various organs within the body and muscles.
     5. Improve the function of the nervous system

     Chinese traditional doctor also believe that cupping therapy can reduce pain and inflammation throughout the body. And it can promote mental and physical relaxation and well-being.

รีวิวอื่นๆ