Acupuncture

Acupuncture
ฝังเข็ม


การฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาทางแพทย์แผนจีน โดยการใช้เข็มแทงลงไปตรงตำแหน่งจุดฝังเข็มต่างๆ ของร่างกาย

Cupping Therapy

Cupping Therapy
ครอบแก้ว


ครอบแก้ว เป็นการรักษาโดยใช้อุปกรณ์เป็นถ้วยหรือแก้ว เป็นอุปกรณ์ในการบำบัด

Herbal Electrotherapy

Herbal mud / Moxibustion
โคลนสมุนไพร / การรมยา


ดัดแปลงสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอก เพื่อกระตุ้นการไหลเวียน ทะลวงการอุดกลั้นของชี่และลมปราณ

Gua Sha

Chinese Herbal Medicine
สมุนไพรจีน


คุณสมบัติทางยาของสมุนไพรช่วยรักษาจากรากฐานของโรค และฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ